You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr4 years ago

Böyle bir projenin meydana gelmesinde yardımcı olan ve Eren'in dileğini gerçekleştirmek için yardımcı olacak herkese teşekkürler şimdiden :)

Sort:  

emeği geçen bir sürü insan, bir sürü teşekkür var :)

en başlarda da sen varsın. @kagantrky

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35799.27
ETH 2487.95
USDT 1.00
SBD 3.99