Sort:  

Bence o kitabı eline al ve yeni bir başlangıç yap, zamanı geldi 😊 Sonuna gelince tadına damagınızda kalacak😊

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35657.08
ETH 2460.18
USDT 1.00
SBD 3.98