Sort:  

Evet hakkını aramış. Daha sonra yeni bir bisiklet almıştık ve onu hep balkonda futtu. Çalınır korkusuyla hiç bahçeye çıkartmamıştı. 😉

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37710.59
ETH 2509.49
USDT 1.00
SBD 4.07