You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit'te 1. Yılın Kutlu Olsun @arafs

in #tr3 years ago

Sevgili @arafs ben de tanımıyorum sizi ama @arafs ismiyle çokça karşılaştım şimdiye kadar. @damla benim için böyle bir post hazırlasa inanın uçarak gelirdim buraya.:)
Burdaki sizi tanıyan herkes gelmenizi çok istiyor.
Lütfen dönün ve tanıdığım, sizi çok seven bu güzel insanları sevindirin...

Sort:  

This post has received a 6.59 % upvote from @boomerang.

You got a 29.33% upvote from @brupvoter courtesy of @etasarim!

You got a 21.10% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 38261.51
ETH 2641.96
USDT 1.00
SBD 4.08