You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarışmanın Sonucu ve Köpekler

in #tr3 years ago

Çok güzel anlatmışsınız köpekleri. Ellerinize emeğinize sağlık.

Demek istediğim o ki, köpekler hakkında bilmediğimiz çok şey varmış.
Bitcoin'e falan gerek yoktu, bilmem kaç 0.000 Steem yollasan da olurdu (hayalisinden). Çok sağol. Duygulandırdın beni:))

Sort:  

Hayali BTC'yi gönderirken bile komisyon kestiler :D :D

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.037
BTC 36161.84
ETH 2389.73
USDT 1.00
SBD 3.88