Sort:  

"Hele hele.." deyişine bitiyordum bu adamın .-)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.05
JST 0.039
BTC 35996.41
ETH 2387.36
USDT 1.00
SBD 3.95