Sort:  

Teşekkürler. Bildiğim yerden çıkmadı ama vesile oldu, bir şey yazdım en azından. Bundan sonra böyle uzun kopmayayım. Dönmek zor oluyor.

aynen çok uzun ara verme :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36928.67
ETH 2399.98
USDT 1.00
SBD 3.99