You are viewing a single comment's thread from:

RE: [TACH Challenge] Kılıçgediği

in #tr4 years ago

Güzel hikaye, "keyfimin kahyası" sözüne atıfta bulunabilecek bir hikayeydi👍

Sort:  

Hahaha, iyi bir başlık olabilirmiş. Ama spoiler olurdu hemen :D

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50316.38
ETH 4380.77
BNB 590.22
SBD 6.27