You are viewing a single comment's thread from:

RE: [TACH Challenge] Kılıçgediği

in #tr4 years ago

Güzel hikaye, "keyfimin kahyası" sözüne atıfta bulunabilecek bir hikayeydi👍

Sort:  

Hahaha, iyi bir başlık olabilirmiş. Ama spoiler olurdu hemen :D

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49281.66
ETH 4155.71
BNB 555.12
SBD 6.04