You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gelecekte Neler Olacak?

in #tr3 years ago

hocam yine muazzam bir emek harcamışsın, eline sağlık.

kasedi çok ileri sardığın için konu bu kez pek ilgimi çekmedi ama burada olup, böylesine yazılar paylaştığını görmek beni istemsizce mutlu ediyor. bu seferliğine beni affet ama ileriki yazılarını yine merakla bekliyor olacağım :)

Sort:  

Bir sonrakinde görüşmek üzere

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37123.23
ETH 2469.23
USDT 1.00
SBD 4.03