Sort:  

nnn'Nerdesin lan sen? Ne işin var orada? diye sorarken şaşkınca bakış anı... kameraya tam o an yakalanmış :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 39040.88
ETH 2879.38
USDT 1.00
SBD 4.38