Nothing is Real, Everything is Possible

in #tr3 years ago

nireip.jpg
Kaynak

@gokhan83kurt 'un yazısını okumak bu yazıyı yazma kararını vermeme sebep oluyordu ki, yazıp yazmama olasılıklarını ve sonuçlarını değerlendirmeye başladım, tam bu esnada ise kendimi birden Sicim Teorisi araştırırken buldum, yetmezmiş gibi bir kez daha Mr Nobody izledim. An itibariyle Architect'in @gokhan83kurt olduğuna kendimi ikna etmiş durumdayım ve artık titreşmiyorum. Yazı yazma fikri beni çoktan aştı, yazmama mutluluğu ile yazma mutsuzluğu arasındaki derin uçurumları sizlerin de tatmasını diliyorum, sizlere kolaylıklar dilerim.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

@obulunmaz

Sort:  

keşke devam etseymiş hocam :D iyi şeyler çıkarmış yazsaydınız

Tam olarak başlayamadı aslında, başlasa devam ederdi :)

Şu an o uçurumdan aşağılara düşüyorum. Düşüyorum dedim çünkü bir sürü bir sürünün önden geçiyorum ve çok hızlıyım. Düşüşüm bittiğinde haber veririm.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 48986.91
ETH 4285.37
BNB 580.91
SBD 6.17