Peyami Safa’nın Edebiyat ve Sanat Mücadelesi

in #tr3 years ago


Görsel Kaynağı


Peyami Safa bir makalesinde, bir şaheserin h ‘tarihi mi’? Yoksa ‘ebedi mi’? Olması gerektiği düşüncesine ‘edebi’ olmasından yana tavır koyar. Ona göre eser, zamanı aşmalı ve her dem okunmalı, istifade edilmeli ve anlaşılmalıdır.

Yine peyami Safa’ya göre “sanat güzelin içinde doğruyu, ilim doğrunun İçinde güzeli bulur.” Çünkü Peyami Safa, edebiyatın gayesinin güzeli ortaya koymak olduğunun altını çizerken, faydanın da netice olduğunu hatırlatır. Faydalı olmayan güzel şey yoktur ona göre.

Yine ona göre; “politika yüksek sesle konuşmaya başladığı zaman edebiyat susar.” Bir anlamda içine çekilir ve zamanı geldiğinde söyleme hazırlandığında bulunur.

Peyami Safa, edebiyat ve sanatın toplumda doğru yer edinmesi ve gelişmesi için çok mücadele etmiştir. Öyle ki; edebiyat ve sanat konusunda ömrünün sonuna kadar bir çok dergi ve gazetelerde iyi yazılar yazmıştır. Hatta bu yazılarından dolayı zaman zaman eleştirilmiş, bazen de yanlış anlaşılmıştır.

Bütün bunlara rağmen Peyami Safa ülkemizde kendimize has bir edebiyat ve sanat anlayışının oluşması için elinden geleni yapmıştır. Özellikle gençlere edebiyat ve sanatın kapılarını açmaya ve onlara yeni bir ufuk vermeye çalışmıştır.


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/22/peyami-safanin-edebiyat-ve-sanat-mucadelesi/

Sort:  
Loading...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.