You are viewing a single comment's thread from:

RE: TIP BİLİMİ, Ayakta su içmeyi neden ZARARLI görüyor?

in #tr4 years ago

bilgilendirici bir paylaşım olmuş elinize sağlık

Sort:  

Çok teşekkürler @rsvn .. Su içerken, bir kaç kişinin de olsa sağlığına katkıda bulunabilirsem mutlu olacağım..

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37594.29
ETH 2487.37
USDT 1.00
SBD 3.96