You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gerçek Bir Kol Kırılma Hikayesi 😊🧿

in #tr3 years ago

Benim hiç kolum kırılmadı; ama ayak bileğim çıktı yerinden. Hmmm, hatırladım ki ortaokulda bir kız duvardan düşmüştü ve kolu bildiğin sallanıyordu. O bir kol kırılmasıydı sanırım. Kol kırıldığında acımıyormuş doğru mu?

Sort:  

Benim kolum sallanacak şekilde kırılmadı ama röntgen çekilirken kolumu sabit yerleştiremedim çok canım yandı hareket etmeyince ağrı yok ama hareket edince çok canım yanıyordu. Ço şükür hafif atlattım ama annemin yanında geçirdiğim o bir ay tatil bana çok iyi gelmişti

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.036
BTC 33729.27
ETH 2244.30
USDT 1.00
SBD 3.77