You are viewing a single comment's thread from:

RE: BITCOIN'den Kaçış, CACH'de UÇUŞ.. BTC işlemleri ONAY alamıyor..

in #tr4 years ago

Marka ne olursa olsun mendil selpaktır, dijital para da btc.
Elde tutmayı tercih ederim.

Sort:  

Elinizde tutsanız isabet edersiniz çünkü BTC transferleri tıkanmış durumda.. Gitmiyor, gelmiyor..

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41742.10
ETH 3135.47
USDT 1.00
SBD 4.73