You are viewing a single comment's thread from:

RE: Eskiden buralar dutluktu

in #tr3 years ago

evet maalesef birlik olamamak büyük bir sorun; ama her şeye ve herkese rağmen yılmayıp güzelliklerin parçası olmaya çalışan bir avuç güzel insanı görememek ve onlara destek olamamak daha büyük bir sorun.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41779.05
ETH 3109.92
USDT 1.00
SBD 4.64