You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gözle Görülemeyen Şeylere Yaklaşınca Neden Büyümüyorlar?

in #tr2 years ago (edited)

buralarda bir @gokhan83kurt yazısı okumayalı epey olmuş gibi geliyor, iyi oldu görmek:)

buraların etkileşim tarafı umarım eski günlerdeki gibi olur bir gün..

..hemen burnumuzun dibindeki bakterileri hiç bir mikroskop kullanmadan implant gözlerimizle sağlayacağız

bunu görmek isteyebileceğimi hiç sanmıyorum 🙄

Sort:  

Sizi görmek, duymak (okumak) harika. Özlüyoruz gerçekten. Ama siz zaten durumların en net farkında olanlardansınız. Neticede kaybolanlardan değiliz. Biz steemit’i seviyoruz. Bakterilere gelince, o tip kazanım bence de iğrenç olsa gerek ama bir de uzaya bakma kısmını düşünün şahane olmaz mıydı?!

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42746.89
ETH 3279.00
BNB 485.75
SBD 4.87