You are viewing a single comment's thread from:

RE: Haklılık Yanılsaması

in #tr3 years ago

ortak arkadaş haklıymış o zaman..

Fikirleri değil adanmışlığı konuşmak istediğimden biraz havada bir yazı oldu. Bahsettiğim insanla ilgili fikir veremedim.

fikri merak ettim, yukarıda bahsettiklerinden başka ne olabilir ki diye düşünmedim değil🤷‍♀️

Sort:  

Fikir derken o insanın taşıdığı, kendini adadığı düşünceyi yazmadım anlamındaydı.

Haklıydı evet :)

Fikir derken o insanın taşıdığı, kendini adadığı düşünceyi yazmadım anlamındaydı.

evet bunu anladım zaten:)
merak ettiğim fikir yani bu kendini adadığı düşünce ne olabilir ki idi:)

Yarım saate discordda :)

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 42926.03
ETH 3215.64
USDT 1.00
SBD 4.72