Sort:  

Çok teşekkür ederim hocam 😊
Yazımın son kısmını editledim yarışma formatına uygun olması için ☺️

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42462.87
ETH 3151.87
USDT 1.00
SBD 4.66