You are viewing a single comment's thread from:

RE: Haklılık Yanılsaması

in #tr3 years ago

Adanmışlıkla insanlar bir yerlere ait olmak istiyorlar ve kendileri olarak hayatta edinemedikleri anlamları bu şekilde kazanmaya çalışıyorlar. Herkesin doğrusu en doğru ve karşıtı dark side. Karanlık taraftan oldukları birilesiyle ya zoraki görüşürler ya da görüşmezler. Karanlık tarafta olduğunu bilmeleri değildir problem, haddini aşarak o tarafta olduğunu belli etmen ve onların tarafını sorgulayacak bir kaç kelam etmen sıkıntı.

Kırmızı çizgileri olunca insanlar çok matah bir şey olduklarını düşünüyorlar ve insanların böyle düşündüğünü fark ettiğinde hayal kırıklığı yaşatıyor.

Neyse ya, konu hakkında çok şey söylenir de... nihayetinde diyeceğim şudur;

Karşındakinin gerekçelerini sorgulamayı bırakman, yerinde bir hareket bence de.

Sort:  

Anlamasını sağlamam lazım diye tribe girerdim. Hey gidi :)

Yerinde hareket dediğini ve türevlerini sadece sen bile birden fazla kez nasihat etmişsindir :)

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43117.83
ETH 3351.56
BNB 498.44
SBD 4.97