You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sorumluluğu Alıyorum!

in #tr2 years ago

Devamlı suçlu benim diye ortalıkta dolaştığın vakit, bir süre sonra kendinden nefret etmemek lazım aman dikkat. Bırakalım suçlu neyse ne, kimse kim. İyisi mi; ne sürekli birilerini suçlayalım, ne de kendimizi. Suç ya da suçlu aramayalım iletişim kazalarımıza.

Sort:  

Yine her zaman olduğu gibi çok haklısın sevgili özgen :) kendimş suçlamak derken söylemek istediğim aslında başka sorumlularla ve neler yaptıklarıyla upraşmayı bırakmak. Yoksa kendimle kavgalı olmak gibi değil.

Tam olarak söylediğin gibi bir duruma çıkıyor aslında.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37758.51
ETH 2493.93
USDT 1.00
SBD 4.05