Sort:  

Bizim devlet otoritemiz de hainlerin kellesini kopartmayı öğrenirse rahatlayacağız.. İDAM şart bunlar için..

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42798.37
ETH 3288.08
BNB 486.03
SBD 4.91