You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarışmanın Sonucu ve Köpekler

in #tr3 years ago

Güzel bir yarışma oldu ve tuhaf şeyler okuduk. Emeği geçen herkese Teşekkür ederim. En yakın dostlarımızı da güzel anlatmışınız @gokhan83kurt hocam.🙏

Posted using Partiko Android

Sort:  

Teşekkür ederim hocam ilgi ve alakanız için. Köpekler inanılmaz güzel yaratıklar. Saatlerce izleyip keyif alabilirsiniz. Saf sevgi kaynağı desem yanılmam.

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 41234.44
ETH 3064.27
USDT 1.00
SBD 4.65