Eskiden buralar dutluktu

in #tr3 years ago

Steemit zamanında güzel kazandığımız bi yerdi. Bi çok kişi güzel projeler yaptı vaktini ayırdı emek harcadı ama ne yazık ki verdiğinin karşılığını alan kişi sayısı çok az. Bunun sebebi nedir peki derseniz birlik olamamak. Ben dahil birçok kişi kendini çok akıllı sanıp sistemi kendi çıkarı için kullandı. Hazırladığınız içeriğin harcadığınız zamanın konunun kaliteli olmasının zerre kadar önemi yok. Sistem tamamen şöyle işliyor " gelişine varışım, tarhanana bulgur aşım" yani kim bana oy vermiş bende ona vereyim. Özellikle yüksek oy gücüne sahip hesaplar bi beğenisi 20 - 25 $ olanlar. Bakıyorsun hep kendi gibiler beğenmiş oda gitmiş onları beğenmiş. Bu döngüyü kırmanın yolu birlik olmak ama onu pek beceremeyen bi milletiz. Gerek İngilizler gerek fransızlar yada başka bi millet bakıyorsun bi tane devlet kurmuş yüzyıllardır devam ediyor. Ama biz 16 tanesi büyük olmak üzere onlarca devlet kurmuş yıkmışız. Birlik olamamak genlerimizde var sanırım. Velhasıl kelam bu yazı bi öz eleştiridir. Hepiniz kalın sağlıcakla.

Posted using Partiko Android

Sort:  

evet maalesef birlik olamamak büyük bir sorun; ama her şeye ve herkese rağmen yılmayıp güzelliklerin parçası olmaya çalışan bir avuç güzel insanı görememek ve onlara destek olamamak daha büyük bir sorun.

Congratulations @ugurarslanboga! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @ugurarslanboga! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35680.66
ETH 2478.53
USDT 1.00
SBD 3.94