WONDERFUL WATERFALLS IN THE PHILIPPINES (Kahanga-hangang Mga Talon Sa Pilipinas)

in #travel8 months ago (edited)

TRAVEL (Paglalakbay)
I will be sharing in this post 5 Beautiful Waterfalls that can be found mostly in the Southern Philippines. These waterfalls are located in Mindanao Region, Philippines.

Aking ibabahagi sa inyo sa lathalang ito ang Limang Magagandang Talon na matatagpuan sa Timugan ng Pilipinas. Ang mga Talon na ito ay matatagpuan sa Rehiyon ng Mindanao sa Pilipinas.

LIMUNSUDAN FALLS (Talon ng Limunsudan)
Limunsudan Falls can be found in Iligan City in Northern Mindanao. This is one of the largest falls in the Philippines. The location is very remote that’s why the waterfall is not commonly visited by tourists. If you will plan to come to this place, be ready to do plenty of asking because only a few knew about Limunsad.

Ang Talon ng Limunsudan ay matatagpuan sa Hilagang Mindanao. Ito ang isa sa pinakamalaking talon sa Pilipinas. Ang lugar ay sobrang layo kay’t marami sa mga turista ay hindi bumibisita dito. Kung nagbabalak kang pumunta ditto maging handa sa maraming pagtatanong dahil kokonti lamang ang nakaaalam ng lugar na ito.

TINAGO FALLS (Talon ng Tinago)
Tinago Falls is located on the Agust River in Iligan City, Mindanao. The scenic view of the waterfalls is wonderful. You can see what is underneath the water because of the clear water. The natural view around the falls makes you feel like you’re in a paradise.

Ang Talon ng Tinago ay matatagpuan sa Agust River sa Iligan City sa Mindanao. Napakaganda ng ng tanawin sa talon. Maari mong matanaw ang ilalalim ng tubig dahil napakalinaw nito. Ang natural na tanawin na nasa paligid ng talon ay makapabibigay sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay nasa isang Paraiso.

ALIWAGWAG FALLS (Talon ng Aliwagwag)
Aliwagwag Falls is located in Cateel, Davao Oriental. They said these falls is the king of falls. It has one hundred twenty (120) drops in all. You will witness a very unique view of these falls. Like Limunsad, it is a bit tricky going to this place.

Ang Talon ng Aliwagwag ay matatagpuan sa Cateel, Davao Del Oriental. Sinasabi nil ana ito ang hari ng mga talon. Meron itong kabuongan isang daan at dalawampung talon lahat-lahat. Ikaw ay makasaksi ng isang kakaibang tanawin kapag nakita mo ang mga talon na ito. Tulad sa Limunsad, medyo mahirap makapunta sa lugar na ito.

TINUY-AN FALLS (Talon ng Tinuy-an)
Tinuy-an Falls is located in Bislig City, Surigao Del Sur. Tinuy-an is the widest in the Philippines. It is also called little Niaga Falls. Due to its many drops, it looks like a white sheet of paper and when the sunshine penetrates the water it creates a rainbow-like reflection. This is managed by indigenous people and local government so make sure you clean as you go.

Ang Talon ng Tinuy-an ay matatagpuan sa Bislig, Surigao Del Sur. Ito ang pinakamalapad na talon sa Pilipinas. Tinatawag din itong maliit na Niagara Falls. Dahil sa maraming patak nito, ito’y nagkukulay puti na gaya ng isang papel at kapag tinamaan ng init ng araw itong nagkakaroon ng isang malabahag-haring repleksyon. Ito ay pinamamahalaan ng mga katutubo at ng local na gobyerno kaya dapat maging malinis bago lisanin ang lugar.

ASIK-ASIK FALLS (Talon ng Asik-asik)
Asik-asik Falls is located in Alamada, North Cotabato. This falls also has many drops coming from different spots. You will wonder where the waters are coming from. The height of the falls is around 200 feet and the water is coming from a river.

Ang Talon ng Asik-asik ay matatagpuan sa Alamasa sa North Cotabato. Ang Talon na ito ay maraming pinanggagalingan ng patak. Magtataka ka kung saan-saan nanggagaling ang tubig na bumabagsak. Ang taas ng talon ay nasa dalawang daang (200) talampakan at ang tubig ay nanggagaling sa isang ilog.

I want to travel to at least two of these waterfalls in the year 2021. Although it is scary to travel to the South it will be a challenge and very exciting. It would help explore the Mindanao Region, that I have done in the past. I’ve been to Davao and Cagayan De Oro before. In every travel, there are many risks that we should face and anticipate but all of that makes your journey wonderful and satisfactory. We only need to take precautionary measures that help us to be safe.

Nais kong makapaglakbay at mapuntahan ang dalawa sa mga talon na ito sa taong 2021. Kahit na medyo nakatatakot magbyahe sa Timog, it magandang hamon at ito’y kapanapanabik. Ito ay makatutulong upang masaliksik ang rehiyon ng Mindanao, na ito’y dati ko ng napuntahan tulad ng Davao at Cagayan De Oro. Sa bawat paglalakbay ay merong mga panganib na kailangan nating harapin at asahan ngunit ito ang nagpapaganda at nakapagpapagaan nito. Kailangan lang natin ibayong pagiingat upang tayo ay maging ligtas.

BENEFITS (Benipisyo)
Going to places with water will help us relax and relieve us from stress and depressions. Water has a relaxing effect on our body since our body consists mostly of water. It relieves our muscles from stiffness and pain. It relaxes our mind and softens our emotions.

Ang pagpunta sa lugar na may tubig ay makatutulong sa atin upang mapahinga at mawala ang stress at depresyon. Ang tubig ay maydalang kapahingahan sa ating katawan dahil ang ating katawan ay binubuo ng tubig. Ito ay nakakaaalis ng paninigas at pananakit ng kalamnan. Ito nakapagpapahinga ng isip at at nakapagpapagaan ng ating emosyon.


This article is also posted on my HIVE, YouTube and Blogsite that personally own. Image and videos are mine.

line.png

Your Blog Owl,

Follow Me:
FACEBOOKYOUTBETWITTERWEBSITELINKS3speak
Facebook YouTube Twitter AplyansesMY LINKS3speak

line.png

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Coin Marketplace

STEEM 0.99
TRX 0.13
JST 0.137
BTC 56288.17
ETH 2221.88
BNB 537.22
SBD 7.78