koutyoe mee

in #travel3 years ago

neeparr taithkyanetaee mhar, ngar aapawmhar tahkyahoet tarwaan pyuraan twannaarrpayy . aasoparaotehkyaoterayymhauu image
ngyaaimhkyamrayy myarreat kawmashin nya htellshoet a kyahanyaupyako htarr. , eatkawporayyshinn
myahoet bhone kaunghce nhaint makyaarme tait u alderman pyeenoutngarko rwayhkyaal. ,
nae kyeemarrtae mharninengansarrtway burgess suuthoetko kohcarrpyu ngarko shayy hk yyayahkae
nyelarhkan . ngar hpyit sakaeshoet i sai a sone hcwan saw bhuutarrone, ngarko popyee nhangya nyenyhatyahkae
nhaint hcarrayy aahpyit, a rar aatwat swaynway ngyinn hkone narr htaw ngya hphoet shi htine lyet nhaint aatuu painpaann aashi,
ngar m taithcatetaitpineko yuu. , makyaarhkan unentertaining nineaaung hkaekyasai htarrtaenine
1 mhaaw a taatrain pyin shoetmahote hcaatwine aaung nhaint aatuu ko koko amuse mha induc'd hkaepartaal,
shoetmahote painpaann nwm naal ko shawin kyain raan tahconetahku; ngarsai ngareathpyitlar conceiv'd
aahpwalwain tait u kaunggsaw a kyang ko kyang eat ngar taanhkoe ko kyaal hcay lain maal . ngar aalomashi,
shoetsaw ngareat a raimhaannhkyet i suu aapaunggthoet aarrhpyint flatter'd m hkanhkaerakyaungg hcakarr riutswin
paromoeshinn; darhar saatsaatshieat ngareat a ni m a hc a u sainhkyin, a bhhoet,
suuthoet s nyya ngarko kyeesaw a mhu thoetko rakyaeat suuthoet a hpyitnaysell popyee nhaitsaathkaekyasai
aamyarrpyisuu kaunggsaw aamyin imyaha lout myarrhcwarsaw aaloaalyawwat saatsayhkan taw muu hkyet hpyithkyinn,
nannaat! ngaraarr hpyang lonew m lolarrsaw .
aanaeengaal taatrout hkyinn aarr hpyang sar ngaraanaeengaal try'd ngyaaimhkyamrayyeat tararrmyahatamhu eat ronehkaann,
tararrronemyarr nhaint aakyaunggtararrmyarr ko narr htaw ngya hphoet hkonetaann shi pawmhar htine; darpaymaae popyee sharhpwaytar
ngar possess'd htaat bhone panyaat tararr eat aasipanyar aarayyyuusaungrwatraan loaautsawhkaesai
aakyaway nae bhuutarrone ngar tahpyihpyi sangya hkw, k naynotehtwat image
koy ko ko a kyahanyaupyaeat tait u daysantar lwhaattawmyarr twin aasaint myint tarwaantaatroutraan oblig'd hkanr sahpyint
aasopar nyelarhkantwin . de yonekyimhu ngar rwaykoutpwalko nhaithcain nhaittine htauthkartalelllellhkaesai
saalnhait, ngar a hcain a saat k shu mell myarraatwat m so mellsandashin mayymyanhkyinn mashibhell, darmhamahote
Minifying, hpyithcay titerite hpyithcay, swal wite shayy hk yyaya hkanr m so a lo sand .
aout lwhaattaw ngar htinehkone yuupyee twin ngarsarr mimithoeteat hcarrayy hkaant aaut hkaesai .
nouttaitnhait aindiy nhaint aatuu kyinnp maeet tait hcarhkyaote hpyithkyinnnhaint
Carlisle thoet, myahoet waan kyaungg aasopyu, aoutlwhaattaw mhapayyphoetsai
suuthoetaahkyahoet join'd nhaint aatuu hpyit, suuthoetrae aahpwalwain tahkyahoet aamaihcarrainn tainswin sainttaal
kyaungg rairwalhkyet kawmashin aahpyit kaunghce aahpwalwainmyarr . " deaain
hc pekar (mahchcatar Norris k) aamaishi nhaint koy ko ko; nhaint commissjoii'd hkanr,
kyanawthoet Carlisle thoethtanshoet swarr. , nhangya a nye aindiy twaesonehkaesai .
suumyarr luumyoe, a raat muurahphoet extreamly apt hpyitkyasai ko ၎inn, aahkar daraahpyit
aalwan raan twae taatsaw nhaint matararr hcwar shipartaal, kyanawthoetaaraunggrasone forbad stricdy
suuthoet komaso a raat; aahkar suuthoet k de k ant saatmyarreat complain'd,
kyanawthoet ko suuthoet hcarhkyaote hcainaatwin sammar sati shi kyalot saatlaat maalsorain saw suuthoet aapyaww
hceepwarrrayylotengaann kyaw tonek kyanawthoet k suuthoetko ram myarrmyarr payy lain maal . suuthoet
de promis'd, suuthoet r ninesaw kyawwng, htosuuthoetsai mimithoeteat gati tawko m hcawng

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here