You are viewing a single comment's thread from:

RE: My grandson is a passionate gardener, totally like his grandfather)

in #ua2 years ago

Вітаємо.

Запрошуємо долучитись до групи у телеграмі, створеної для популяризації Steemit в Україні та серед українців за її межами, а також для підтримки учасників спільноти:
https://t.me/steemit_ua

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 40128.44
ETH 2319.73
USDT 1.00
SBD 6.55