The Diary Game 25 /6/2020

in #wherein10 months ago

xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ :')

Ở Việt Nam hôm nay là ngày lễ diệt sâu bọ 'Tet Doan Ngo' là một ngày lễ truyền thống hàng năm ở Việt Nam vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm

Mọi người thường ăn những loại hoa quả khác nhau ở trong ngày này với một tâm lý là diệt sâu bọ

Sáng sớm thức dậy tôi đã đi tắm luôn theo truyền thống hàng năm, tuy nhiên hôm nay trời mưa nên khá lạnh.

Vào ngày lễ này, mọi người thường ăn thịt vịt. Tôi quá lười nên đã mua sẵn một con vịt quay để ăn.

Thịt vịt ở bức hình thứ 2 chỉ là 1/2 số thịt tôi đã mua
nó có giá là 10sbd cho 2 kilogram thịt vịt

tôi vừa mới ăn trưa xong, và bây giờ viết nhật kí để chuẩn bị đi ngủ.

Cảm ơn bạn đã đọc @steeemcurator01 @steemitblog

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

😊😊

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project. #wherein 添加 wherein小助手 微信:cnsteem ,加入到WhereIN大家庭,期待你的加入.

Thank you for taking part in The Diary Game on Steem.

Keep following @steemitblog for the latest updates.

The Steemit Team

Coin Marketplace

STEEM 0.90
TRX 0.13
JST 0.130
BTC 53506.73
ETH 2533.75
BNB 548.18
SBD 7.57