Diary Game 26/06/2020

in #wherein10 months ago

Diary Game 26/06/2020

Hôm nay tôi có một vài việc cần làm đó là đi nộp hồ sơ để được đi làm, và trả đồ cho một người bạn của tôi...

Và tôi đã quên chìa khóa ở phòng nộp hồ sơ, đãng trí thật. Tôi đã ra đến nhà xe và phải quay trở lại. 😒

Sau khi nộp hồ sơ xong. ngày 2/7/2020 tôi sẽ phải đi làm.

Trưa nay, tôi có một bữa nhậu với các bạn bè của tôi, tôi đã mua một con vịt quay trị giá khoảng 10 sbd để uống chung với bia và một số món ăn khác

Nó rất ngon, đất nước của bạn có món ăn này không.

Sau đó tôi say tới tận bây giờ 🥴🥴

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project. #wherein 添加 wherein小助手 微信:cnsteem ,加入到WhereIN大家庭,期待你的加入.

Thank you for taking part in The Diary Game on Steem.

Keep following @steemitblog for the latest updates.

The Steemit Team

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.16
JST 0.171
BTC 63160.35
ETH 2512.50
BNB 529.95
SBD 9.03