Word Poetry Challenge #20 : "Tulay". Ang Aking Katha

Pamagat ng Tula : TULAY


Imahe mula sa : https://markdanfiel94.blogspot.com


Naa-alala ko pa yung mga panahong dati
Sa tulay ang ating naging tagpuan parati
Naglalakad habang ang hangin ay umiihip
Magkahawak, ang kamay ko'y iyong hagip


Naglalakad habang minamasdan ang ilog
Agos ay dalisay dinig pa natin ang tunog
Pilit nating binabaktas ang kabilang dako
Nagkukwentuhan habang hawak ang kamay ko


Dati yun, yung ang mga panahong may tayo.
Ngayon, ako'y naiwan sa isang sulok sa kanto.
Umiiyak habang iniisip kung anong mali ko.
May mali ba sakin? Sabihin mo ng maiba ko.


Bakit moko iniwan at ipinagpalit sa iba?
Ano bang nagawa ko para iwan mo ng bigla?
Ang mas masakit pa, sa lugar na naging tayo
Ang tulay kung saan ikaw sa akin ay nangako.


Bakit? Bakit? Saan ba ako nagkulang sa iyo?
Nang sa ganun naman ay mapunan ko.
Ikaw ang buhay at hiling nitong aking puso.
Pero bakit mo dinurog at iniwang nagdurugo.


Ito'y aking opisyal na entry para sa patimpalak ni ginoong @jassennessaj sa paligsahang : WORD POETRY CHALLENGE na may temang : TULAY. Maraming salamat at Gabayan sana tayo ng panginoon.

Sort:  

napaka ganda naman ng iyong akda😊

Congratulations @jesmilingirlover! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @jesmilingirlover! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07