Lay du,yay du,myay du,za wa du toe phit pwel si

in #yay4 years ago

Lay du,yay du,myay du,za wa du toe phit pwel si htar pi a lon thar yar hla pa thi ka bar gyu paw twin naing ngan paung myar swar ti shi nay kya par thi.Hto toe naing ngan paung myar swar twin bar thar sa kar paung myar swar da lay za yite nint koe kwal mu kwel pyar char nar kya thaw lu myo paung sone nay htaing lyat shi kya thi.Ka ba naing ngan a thi thi shi naing ngan thar tine twin lal kaung toe ei naing ngan toe tat yar toe tae tat kyaung ko lu swan ar a yin a myit hu ywae khaw par thi.Phint phyo mu nal par pi swan yay naint kya thaw lu swan ar a yin a myit myar ko pine saing thaw naing ngan thi lu swan ar a yin a myit naint kya myi mar myay kyi lat khat ma lwal pin phit thi.

image

Sort:  

This post received a $3.150 (87.05%) upvote from @upvotewhale thanks to @salanlan! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57849.21
ETH 4384.64
BNB 617.40
SBD 7.07