Ya khu ka bar kyi twin phan ti ahin a paung

in #yay4 years ago

Ya khu ka bar kyi twin phan ti ahin a paung thi hto hto thaw law ka a lin shin sa yar a paung ei thon thin mu laung yate aute ma shin than hta myout lar pi aung myin lar kya thu myar thar phit pay thi.Ngal sin a khar ka sa nit ta kya pyu su pyo htaung pay ma thar a ywel yout lar thi a khar pyin bgar yeal yin pwel lal tint thaw thar kaung ya tha nar myar phit lar naing pay thi.Sa yar ma shi that thi pyin ngar bal mar shar ywae ya ant ni hu so tha kal thoe sa yar ma pya ni ma kya lone wa ma aung myin hu so chin par thi.Ei toe phit lyin phan ti shin sa yar sa yar ma a poung mar law ka ko ti sought thi lu thar myar ar lu thar san aung myawe phawer pay thaw a nan da mi ba myar hu mor kon tin thit pay thi.

image

Coin Marketplace

STEEM 0.69
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57294.79
ETH 4458.95
BNB 623.47
SBD 7.04