Dar ka tot

in #yay4 years ago

Kyaung thar law ka twin lal tha nint lone a chaine phyone khal pi ma sar may pwel ni thaw a khar a char thu myar htan ma mat su sar ote myar ko ngar yan kar phote pu mi tite thay pyay shin pyay nint sar ma kyat thaw kyaung thar myar kar sar may pwel aung yan ma lwel ku pay. Htoe a chaine ma a chaine tha la lout saw kar sar kyat lyin myay kyi lat khat ma lwel aung naing thi hu naung ta ya kya thi.Steemit mar asin ma ppay par boo byar.Sd sp s zay twae kya lo lay.

image

Sort:  

power tat aung pal lote tot kwar.

tha phay phay nal a sin pyay lar mar par.

zay pyan tat lar pi.

asin chaw tot mar lar.

ba wa ka khar par tal kwar.

min toe myan myan pyi aung lote lay kwar.

tat lar tot mal hay.

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57227.02
ETH 4611.41
BNB 627.61
SBD 7.23