Kha na tar kar la twin pin pan sin wal chin ko

in #yay4 years ago

Kha na tar kar la twin pin pan sin wal chin ko kyout khal lyin tha that tar sin yal dote kha ko khan ya pay late myi.Hto pyin a that a ywel kyi yint lar ma pyin ngar thin pyan thaw ko htat ngal thaw kyaung thar myar kyar twin ma thint taw bal a khat twae late pay myi.Thar da ka tha khu ko pya ya thaw bar yar na thi pyi ma ka day shit sal tha htay thar pin phit pay myi.Pyin ngar thin kyar yar night sin yal thi chan thar thi.Sa tha phit a sint a tan kwel char ywae mate yu ywae ma ya par.Sin yal thaw thu ma naing ngan goung saung myar,sa yar won myar,
saine yar saine yar a kyi a kal myar phit twar thi mar myar swar shi pay thi.Hto kal thoe pyin nyar pyi wa lyin si sain ote sar myar mar lal don twel ywe par lar sa myal pin phit thi.

image

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57561.05
ETH 4663.25
BNB 623.35
SBD 7.28