Tha sat tha sat thaw yay sat myar su paung kar

in #yay4 years ago

Tha sat tha sat thaw yay sat myar su paung kar nat shine thaw pin lal tha mote tha yar kyi thi shi lar thi.Htoe a thu tha ,tha thu thaw lu myo paung myar swar thoe a chin chin chit kyi thint myat twat chin sat ywe kyi mar thint tal thaw pyi htaung su kyi tha khu ko thi sout naing khal kya thi.Pyi htaung su naing nyain taw hu ka bar ka a thi a mat pyu htar thaw kyan taw thoe ei naing nyain taw twin lu myo su ngal paung myout myar swar athu tha kwa lat twal nay htaing kya thi.Kyan taw toe naing nyaine taw mar a don shae lar thi mar yar su nint paung myar swar kyar nyaung khal lay phi.Pyi htaung su thar thoe ei pyi htaung su sate dhat thi pyi htaung su kyi ei that than shale kyar lar thi nint a mya tha sint tha sint myint that lar khal thi.Htoe kyaung lal ka bar a lal mar a tha yay tint kar gone man wint naing khal thi.

image

Sort:  

This post received a $3.150 (60.02%) upvote from @upvotewhale thanks to @aiteran! For more information, check out my profile!

mite tal kwar.

ma ment chin lal ment ya tot mar pot.

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48838.47
ETH 4146.99
BNB 547.49
SBD 5.82