Sort:  

Terima kasih kembali @muzack1. Anda tetap konsisten berkarya di steemit di masa masa yang berat ini, namun saya pikir ini akan segera berlalu, steemit akan mengulang masa keemasannya.

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.15
JST 0.143
BTC 58477.31
ETH 3535.87
BNB 628.98
SBD 8.30